martes, 10 de noviembre de 2015

ART PREHISTÒRIC: ACTIVITATS

1. Indica quin tipus de megàlit és el més abundant a Catalunya i explica’n la funció:El tipus de megàlit més abundant a Catalunya és el dolmen. En són exemples els de la Cista del Clot del Llorer , els de la Cova d' en Daina o el de Vallgorguina un dels més importants de tota Catalunya.

2. Escriu les dates aproximades dels esdeveniments següents:

  • L' Homo Erectus descobreix el foc → PALEOLÍTIC

Fa 1,9 milions d'anys aproximadament.

  • Apareixen les primeres manifestacions artístiques → PALEOLÍTIC

Fa 1 milió d'anys aproximadament.

  • L' agricultura sorgeix en el Creixent Fèrtil → NEOLÍTIC

Any 10.000 a.C. aproximadament.

  • Els éssers humans inicien l' activitat metal·lúrgica → EDAT DELS METALLS

Any 3.500 a.C. aproximadament.
3.Fes un informe sobre aquesta imatge:


En aquesta imatge podem veure 
representada la Venus de Willendorf, 
una de les venus prehistòriques més 
famoses del món. Una venus és una 
figura escultòrica d' una dona, com a 
símbol de fertilitat i procreació, i 
podem apreciar que els òrgans sexuals 
estàn molt exagerats per a simbolitzar 


tal idea.


4. Observa la pintura rupestre i respon les preguntes següents:

a) On es troben aquestes pintures? A quin tipus de pintura rupestre corresponen?

Es podrien trobar al litoral mediterrani de la Península Ibèrica, ja sigui per l'estil de la pintura o per l'escena que representa (escena de caça).

b) Descriu l’escena i comenta la possible finalitat d’aquestes pintures.S'hi pot apreciar una escena de caça, hi ha tres humans i dos éssers estranys caçant el que semblen cavalls o vaques. Una possible finalitat per a aquestes pintures podria ser demanar als "déus" que abundi l'aliment o, simplement, l'objectiu podria ser decorar les coves.

LA PREHISTÒRIA

 


ART ANTIC - LA PREHISTÒRIA


Períodes de la prehistòria
4.000.000 - Paleolític inferior - Australopitecs antics
3.500.000 - Australopithecus afarensis 
3.000.000 - Australopithecus  africanus
2.500.000
2.000.000 - Australopithecus robustus
1.500.000
700.000   - Homo habilis
500.000   -   
300.000   - Homo erectus
200.000   -
118.000   - 
100.000
 80.000    -
 50.000    Paleolític Mitjà - Homo Sapiens Neanderthalensis
 38.000    -  Paleolític Superior - Homo Sapiens Sapiens 
 13.000    -  Mesolític 
  4.000     -  Neolític

HOMINITZACIÓ I LA CULTURA: 

 
       L'aspecte que tenen els  humans ha anat evolucionant al llarg d'uns períodes.
Fa uns 5 milions d'anys un grup d'animals del gènere dels primats (micos, monus...) antropoides, que caminaven sobre les extremitats del darrera i tenian aspecta de simis, van començar a configurar-se fins arribar al gènere del èsser humà, aquest procés s'anomena hominització. El primer home en estudiar sobre el tema va ser, Charles Darwin.

 
 
 
 
 
 
 
 
Els científics han demostrat que els nostres avantpassats, que el simis i els humans, procedim d'un ancessor comú. 

Gràcies als estudis hem pogut treure aquestes conclusions:


-Caminaven drets i eren de talla petita.


-El cervell se'ls va anar desenvolupant poc a poc.


-Es van desenvolupar en zones de climes càlids, sobretot a Àfrica.


-Des d’Àfrica, van emigrar cap a Àsia i Europa.


-L'homo erectus, va ser el primer que va abandonar el continent africà i va poblar Europa i Àsia. A més, va aprendre a controlar el foc amb el que es defensava millor dels animals i es podia escalfar. 

A partir de l'homonització, la relació dels humans amb el medi ambient es porta a terme a partir de la cultura.


En les primeres etapes, la cultura es manifesta en la fabricació i la utilització d'instruments o eines que han augmentat l'eficàcia de l'organisme davant el medi.

-QUÈ ÉS LA PREHISTÒRIA?

És el període més llarg de la nostra història, està compresa entre l'aparició dels humans i l'elaboració dels primers documents escrits. Es divideix amb dos períodes:

-L'edat de pedra (paleolític, neolític).
-L'edat del metall (eneolític, l'edat de bronze i del ferro).


 PALEOLÍTIC

 Els humans que vivien al paleolític es desplaçaven per caçar, per això vivien una vida nòmada (habitatges provisionals).
 Podien viure tant en cabanes, com en coves.
 Gairebé tots els objectes fabricats que ens han arribat són estris relacionats amb la subsistència destinats a la caça d'espècies variades i a la recol·lecció de fruits silvestres. La base de totes aquestes indústries paleolítiques és la pedra; en molts casos el sílex .


-LES VENUS

Les venus s'han trobat a diversos jaciments d'Europa. Són unes figures petites nues que acostumen a representar el cos femení. Alguns historiadors les van associar amb un culte a la fecunditat i amb la preocupació dels humans per la seva pròpia reproducció. Destaquen el volum exagerat dels pits i les natges.
 
 
 
 


-LES PINTURES RUPESTRES

Primeres pintures de la història de la humanitat, es troben a les parets i als sostres de les coves, i són fetes amb colorants naturals de tonalitats molt vives: el vermell, el negre i l'ocre. En alguns casos, aquestes pintures representen els animals amb què s'alimentaven i no  respon a cap propòsit artístic tot i que podien tenir un caràcter màgic.

Existeixen dos àrees diferents:

-ÀREA FRANCOCANTÀBRICA.
-ÀREA DEL LITORAL.

-EL NEOLÍTIC

En aquesta època es va produir la revolució més espectacular de la història de la humanitat, ja que l'ésser humà ja no depenia dels recursos que li oferia la naturalesa i passava a produir d'una manera conscient i voluntària. Es van anar convertint mes sedentaris i a desenvolupar nous útils apropiats per les seves noves activitats.

Depenent de si eren nòmades o sedentaris, practicaven diferents activitats.

Les collites asseguraven l'aliment dels camperols i els animals domèstics els proporcionaven llet, formatge, carn i pells. La ceràmica va néixer, per què els camperols necessitaven recipients per guardar els productes. Totes les peces de ceràmica, eren fetes a mà.


Intentaven explicar els fenòmens (com la vida i la mort), a partir de manifestacions artístiques i funeràries. Creien en esperits, éssers invisibles... i es creien superiors als animals.

Es van començar a preocupar per les estacions, temperatura... per l'agricultura.

Es pren molt important el culte als morts i la transmissió de coneixements.

Aquí es va anar desenvolupant les idees sobre Déus, éssers mitològics... ja que no trobaven la raó de certs fenòmens.


-QUÈ SÓN ELS MEGÀLITS?

Monuments enormes de pedra, que creuen que estan relacionats amb els Déus i el culte dels morts, dels habitants de    
l'època del neolític.

Els megàlits més comuns són: els dòlmens (càmera delimitada per grans lloses de pedra que s'accedia per un corredor) i les galeries cobertes (grans passadissos construïts amb grans monòlits de pedra). Els dos tipus de megàlits es cobrien de terra. Eren construccions de caràcter funerari, tombes col·lectives.

Els menhirs són monòlits de pedra col·locats verticalment, amb una funció màgica o simplement amb la funció de delimitar un territori. 

lunes, 9 de noviembre de 2015

ELEMENTS PER ANALITZAR UNA OBRA PICTÒRICA

ELEMENTS MÉS IMPORTANTS PER ANALITZAR UNA OBRA PICTÒRICA:

-TEMÀTICA: Mitologia,Religiosa,Profana,Retrat
-ELEMENTS PLÀSTICS: Poden ser la línia i el dibuix, la perspectiva, el color, model i volum, la llum i la composició
-TÈCNICA: La pintura monumental, i la pintura externa.
  •  PINTURA : És l'art de cobrir una superfície plana, el suport sobre el que es pinta amb colors, segons la tècnica de cada estil o època.
TEMÀTICA:
Identificar i descriure el tema, poden ser de temàtica religiosa, mitològica, profana o retrats

ELEMENTS PLÀSTICS:
Els elements plàstics són la línia i el dibuix, la perspectiva, el color, model i volum , la llum i la composició

LÍNIA I DIBUIX: Identificació de les formes, amb un llenguatge propi i pot ser línia continua o discontinua , la línia continua mostra quietud o serietat i la discontinua dinamisme o emoció

MODEL I VOLUM: Representa el volum i la 3r dimensió en les figures mitjançant el dibuix i el sombrejat

LA PERSPECTIVA: Representació ficticia d ela tercera dimensió  mitjançant els diferents medis
   -Caballera i jeràrquica: Diferents tamany de figures
   - Lineal i central: Línies i punts de fuga
   -La pintura plana: Sense volum ni perspectiva.
   -Escorça: Recurs de la perspectiva
   -L'esfumat: Difuminat de colors
   -Perspectiva aèria: Atmosfera entre figures

LA LLUM: Element fingit i intimament relacionada amb el mode de representar el volum i l'espai.
                  TIPUS: Natural diürna, nocturna i artificial.
                  EVOLUCIÓ: Llum uniformada en la pintura plana romànica. Clara i sense grans     contrastes en les pintures renaixentistes.

EL COLOR: Element fonamental de la pintura.
                   TEORIA DEL COLOR: Colors primaris, colors secundaris i colors complementaris.
                   L'APLICACIÓ DEL COLOR: Uniforme, espesa, nerviosa...etc 

LA COMPOSICIÓ: Forma d'ordenar les figures planes.
                                 -  Basada en la forma
                                  - Basada  en la llum 
                                 -  Basada en el color
MODELATGE I VOLUM
Representa el volum i la tercera dimensió, en les figures mitjançant el dibuix sombrejat. Com exemple escoles i pintors